BOKANMELDELSE: Konservatisme

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet skriver om antologien Konservatisme
i Dag og tid: «utan idear vert politikken perspektivlaus. At politiske
ein­skildsyn vert freista grunngjevne i meir prinsipielle synsmåtar,
kan berre vera av det gode. Det ver­kar skjerpande. Gjennom ei slik
styrkjing av politisk argumenta­sjon kan det offentlege ordskif­tet
verta meir djuptgåande og meir interessant, og det kan få kontrastane i
menneskebiletet, i synet på representasjon og meto­dar, til å framstå
skarpare.» Redaktører for boken har vært Torbjørn Røe Isaksen og Henrik
Syse.

Anmeldelsen er foreløpig ikke på nett, men boken kan kjøpes her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »