Private aktører og profitt i velferden

 

Under har vi samlet noe av det Civita har skrevet om private aktører i velferdstjenestene.

Notater:

Et forsvar for profitt

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Profitt og konkurranse er viktige drivkrefter for stadig bedre og mer effektive tjenester og varer i samfunnet. Profitt trekker ressurser til de områdene hvor de trengs mest. Konkurranse betyr at de som leverer dårligst og minst effektivt, forsvinner, mens de aktørene som klarer å levere bedre og mer kostnadseffektive tjenester enn andre, belønnes. I noen tilfeller fører ikke konkurranse i markedet til det beste resultatet for samfunnet, og det offentlige tar over ansvaret. Men det finnes mange mellomløsninger mellom fritt marked og offentlig monopol, som tar vare på konkurransens mange fordeler.

 

Velferdsinnovatørene

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Private aktører kan bidra til valgfrihet, mangfold, nyskaping og mer effektiv ressursutnyttelse. Fritt brukervalg kan gi hver enkelt borger langt mer innflytelse over sitt velferdstilbud. Men for at konkurranse skal kunne fungere er det flere forutsetninger som må være oppfylt. Det er blant annet avgjørende at en leverandør som reduserer kvaliteten, også risikerer å miste inntekter. Velferdsdebatten handler ofte om «for eller imot» private aktører. I realiteten finnes det svært mange ulike former for konkurranseutsetting, og spørsmålet bør heller være hvordan vi kan skape en velfungerende konkurranse til borgernes beste.

 

Profitt og kvalitet i praksis

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Konkurranse i offentlige tjenester kan gi bedre og mer effektive tjenester. Profitt kan være en positiv drivkraft til å gjøre de riktige prioriteringene, de som gir mer velferd for pengene.I dette notatet gjennomgås en rekke studier, rapporter og undersøkelser for å belyse hvordan konkurranseutsetting påvirker kvalitet i offentlige tjenester, både målt som brukeropplevd kvalitet, og med mer objektive kvalitetsmål. I notatet drøftes det også om konkurranseutsetting kan ha negative utilsiktede konsekvenser i form av segregering eller forverrede arbeids- og lønnsvilkår.

 

Holdninger til private aktører i velferden

Av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Holdninger til private aktører i velferdenI en tid der mange snakker om at den klassiske venstre-høyre-aksen i politikken er i ferd med å miste relevans, er den i aller høyeste grad tilstede i debatten om private aktører i velferden. Sorterer man partiene basert på hvilket inntrykk programmet gir, ser man at partiene sprer seg relativt jevnt ut over den klassiske høyre-venstre-aksen. Og Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige, realpolitiske utslag.

 

 

Utvalgte artikler:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »