CIVITA-RAPPORT: Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?Finanskrisen er ikke primært et resultat av at ”det uregulerte marked har sviktet”, slik Stoltenberg hevder. Boligfinansmarkedet i USA, som står sentralt i forståelsen av finanskrisen, er blant de mest regulerte markedene i verden. Civitas analyse viser at politikk og reguleringer har spilt en sentral rolle i forhold til alle de fire hovedfaktorene bak krisen. Den langsiktige løsningen på finanskrisen er derfor først og fremst bedre fungerende markeder uten forstyrrende inngrep fra myndighetenes side. Et stabilt marked krever sunne rammevilkår, slik som et stabilt pengevesen, fornuftige krav til kapitaldekning og bankreserver, og godt innsyn for myndigheter og markedsaktører.

Denne Civita-rapporten tar for seg noen viktige faktorer som har bidratt til finanskrisen. Vi finner at myndighetene, primært i USA, har gjort alvorlige feil (styringssvikt), særlig når det gjelder pengepolitikken, statsinngrep i boligfinansieringsmarkedet og gjennom andre uheldige reguleringer av finanssektoren. I tillegg har ubalanser i den globale økonomien spilt inn, blant annet som følge av makroøkonomisk politikk i USA og de fremvoksende økonomiene i Asia. I finansnæringen har det blitt utøvd dårlig risikovurdering og håndverk, incentivstrukturer har virket kortsiktig og uheldig, og utviklingen av en betydelig ”skyggebankvirksomhet” har bidratt til å svekke den finansielle stabiliteten. Til sammen har alle disse faktorene virket inn og lagt grunnen for den mest alvorlige finanskrisen i de industrialiserte landene siden den store depresjonen på 1930-tallet.

Last ned rapporten her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »