DEBATT: Løsninger på finanskrisen


 

Løsninger på finanskrisen

Av Marius Gustavson og Villeman Vinje, Civita

For noen uker siden presenterte Civita en omfattende analyse av årsakene til finanskrisen. Vår konklusjon utfordret den rådende hypotese om at finanskrisen skyldes markedssvikt. Vi fant at årsakene er langt mer sammensatte, og at grunnlaget for krisen er lagt av myndighetene gjennom styringssvikt.

Civitas rapport har ført til reaksjoner, særlig fra venstresiden og SV. Statssekretær Roger Schjerva skisserer i Klassekampen seks hovedtiltak for å forebygge nye finanskriser. Før en skisserer løsninger, bør en sette seg grundig inn i årsakene som ligger til grunn for krisen. Vi deler ikke alle Schjervas oppfatninger, men vil vi rose ham for initiativet til det som kan bli en svært spennende og viktig debatt.


Effektiv finansnæring
Skal vi løfte oss ut av krisen, er vi avhengige av en godt fungerende finansnæring. Schjerva foreslår strengere reguleringer. Vi påpeker også i vår analyse et behov for bedre regulering av finansnæringen, men viser samtidig til uheldige utslag av feilreguleringer. Vi påpeker blant annet at bokføringsregler, som ble innskjerpet i kjølvannet av forrige finansboble, har virket kraftig konjunkturforsterkende. Videre har kapitaldekningsregler stimulert til kjøp av boliggjeldsprodukter. Norge har et av de mer liberale rammevilkår for finansnæringen, mens man i USA har bedrevet statsinngrep for manipulering av kredittvesenet for å hjelpe lavinntektsgrupper inn på boligmarkedet. Formålet med å endre reguleringsregimet og politikken må være å sikre at finansmarkedet fungerer effektivt, at man får en mer stabil og bærekraftig utvikling, og at tilliten og innsynet blant aktørene i markedet styrkes.

Ny pengepolitikk
Det er behov for en debatt rundt det rådende pengepolitiske regimet i Norge. Utøvelsen av inflasjonsmålet bør revurderes. Schjerva forsvarer naturlig nok de gjeldene retningslinjer i pengepolitikken, men hans argumentasjon brister. Styring gjennom inflasjonsmål har i mange land ført til for lav rente i perioder med sterk vekst. Dette har igjen forstyrret investeringsbeslutninger og bidratt til boligbobler. Sammen med pengestrømmene fra ubalansen i den globale økonomien har det ført til lett tilgjengelig og billig kreditt. Billige importvarer fra de fremvoksende økonomiene har gitt lavere prisvekst i vesten. Sentralbankene har satt renten lavt og økt pengemengden for å realisere den ønskede prisveksten. En ny pengepolitikk må ikke se seg blind på et mål om 2,5 prosent inflasjon, men også sikre stabilitet gjennom å motvirke for høy kredittvekst og oppblåsning av priser på eiendom og verdipapirer. Etter vår mening bør man være varsom med konjunkturstyring, fordi inflasjonsmål og produksjonsmål kan komme i konflikt med behovet for monetær og finansiell stabilitet, slik vi mener utviklingen på 2000-tallet har vist.

Finanspolitisk ansvarlighet
Schjerva påpeker viktigheten av å ha orden i statsfinansene. Dette er vi enige i. Vi retter kritikk mot Bush for budsjettunderskuddet og setter pris på at også SV i dag støtter opp om betydningen av budsjettdisiplin. Schjerva mener en stor velferdsstat virker dempende på kriser, men høye statsutgifter kan også destabilisere. Noe av bakgrunnen for den kraftige økningen av statsutgiftene under Bush, i tillegg til krigen i Irak, var en opptrapping av utgiftene til den amerikanske velferdsstaten, spesielt den føderale helsefinansieringen. Obama ønsker å videreføre trenden.

Internasjonalt samarbeid
Det er behov for internasjonalt samarbeid for å løfte verden ut av krisen, ikke minst for å forhindre en gjentagelse av proteksjonismen under depresjonen på 30-tallet. Dette bør diskuteres på det kommende G20-møtet. En styrking av IMF er nødvendig. Men det er også utfordringer knyttet til utformingen av internasjonale regler. Feil i reguleringene kan virke inn på finansnæringen i alle land og forsterke konjunkturene.

Vi deler Schjervas mål om å få markedet til å fungere bedre, men er uenige i virkemidlene. Schjerva mener løsningen er mer styring og regulering. Eksisterende styring og regulering er en del av årsaken til dagens situasjon, etter vår vurdering. Vi mener løsningen primært er å finne i bedre regulering på mange områder, mer regulering på noen områder og mindre regulering på andre områder, kombinert med en mer avbalansert finans- og pengepolitikk.


Kronikken stod på trykk i Aftenposten tirsdag 31. mars 2009.

Last ned rapporten "Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt?" her!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »