Hva er EØS?

 

 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) bygger på en bilateral avtale mellom EU-landene og det europeiske frihandelsforbund (European Free Trade Agreement, EFTA). Medlemstatene i EFTA er Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen forutsetter at alle EU- og EØS-statene implementerer EU-direktiv som er relevante for lovgivningen tilknyttet det indre marked, i eget, nasjonalt lovverk. For tiden omfatter EØS 31 land, men dette kan endre seg avhengig av hvordan Brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU utspiller seg.

Fordelen for EFTA-landene er at de gjennom EØS får adgang til det indre markedet på lik linje med EU-landene.

EØS-avtalen ble fremforhandlet i mai 1992, delvis som en følge av at EU hadde igangsatt østutvidelsen, og har, om ikke formelt så i praksis, ført til at EFTA-landene frivillig har underlagt seg EUs regler, men med begrensede formelle muligheter for påvirkning. Avtalen omfatter i tillegg til handel også samarbeid innenfor områdene utdanning, forskning og miljøvern.

Beslutningsstrukturen i EØS er laget slik at det er EØS-rådet som er ansvarlig for beslutninger som fattes. Rådet møtes to ganger i året og har representanter fra alle EØS- landene som medlemmer. Rådet sørger blant annet for at landene overholder de kravene (i form av å implementere lovgivning) som man er blitt enige om.

Blant annet for å fordele de økonomiske byrdene i Europa har EØS-landene som følge av avtalen forpliktet seg til yte bistand til fattige EU-land/EU-områder for på den måten å bidra til å utjevne forskjeller i vår verdensdel. Det forhandles om bidragets størrelse for femårsperioder.

 

Artikkelen er skrevet av Eirik Løkke og er sist oppdatert 15.5.18.

 

Videre lesning:

Regjeringens samleside om EØS: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/eos1/id115261/

Proteksjonisme på fremmarsj? Norske partiers handelspolitikk

Nr. 8 2017: EØS-avtalen, arbeidsinnvandring og virkningene for norsk arbeidsliv

Hva skal vi med EØS-avtalen?

Fremskrittspartiet vil reforhandle deler av EØS-avtalen. Men det er svært naivt å tro at vi kan få en avtale som i sum er bedre enn dagens EØS-avtale.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »