Publikasjoner

Pensjonsreform for neste generasjon

I denne rapporten pekes det på at jobben for å sikre de kommende generasjoner så langt er halvgjort. Rapporten presenterer tre modeller for et bærekraftig penssjonssystem som inkluderer privat pensjonssparing.

Last ned og les rapporten her »

Pension reform for the next generation

In this report there is pointed out that the job to secure pension for future generations is only half done. The report presents three models for a sustainable pension system that include private pension saving.

Les mer »

Kina mot vestlig demokrati?

Denne analysen av om Kina går i retning av et vestlig demokrati, er den første i en serie om aktuelle temaer vi i CIVITA akter å utgi. I tillegg til bøker og seminarer/konferanser, vil vi legge vekt på å presentere kortere utredninger – som ikke vil være like omfangsrik som en bok – men likevel holde en faglig kvalitet som gjør arbeidet egnet til å vekke ny debatt.

Last ned og les rapporten her »

China towards a Western democracy?

This analysis of whether China is heading towards a western democracy is the first CIVITA report in a series on current issues we in CIVITA plan to publish. In addition to books and seminars / conferences, we will make a point of presenting shorter reports, which will not be as extensive as a book; still they will hold a professional quality suitable to encourage new debate.

Les mer »

Hayek: His Contribution to the Economic and Political Thought of Our Time

«It’s my intellectual duty to present the main content of Hayek’s teachings without the use of scary academic terminology, so that a far larger audience will be able to understand the works of Hayek, and not only his name», writes author Eamonn Butler in the introduction to this book comprising theories and arguments from more than 25 books.

Les mer »

Hayek – Hans betydning for politisk og økonomisk tenkning

«Det er min intellektuelle plikt å presentere hovedinnholdet i Hayeks lære uten bruk av skremmende fagspråk, slik at et langt større publikum blir i stand til å forstå Hayeks verker, istedenfor bare å kjenne navnet hans», skriver forfatteren Eamonn Butler i forordet til denne boken som sammenfatter teorier og argumenter fra mer enn 25 bøker.

Bestill boken her »

Europe’s Quiet Revolution -Eastern Europe After the Fall of the Wall

A quiet revolution is taking place in front of our eyes and in the middle of Europe: Eight new Central- and Eastern European countries joined the EU in 2004, and seven new countries joined NATO. Most of these countries are states being shaped a new by history, with dramatic changes of government, economy, judicial system and daily life. 100 million people are affected and have to learn to think in a marked that earlier didn’t exist.

Les mer »

Europas stille revolusjon

«En politisk samling som er uten sidestykke i verdensdelens historie har funnet sted i Vest-Europa etter 1945 – og etter 1989 også i den østlige delen. Det har vært en stille revolusjon i tenkemåte – og en revolusjon som har omformet stater, samfunn og mennesker»

Bestill boken her »

Freedom – The Conversation Continues

Which challenges do we face when we are to defend the classic reasons for freedom in a whole new era? What should the limitations of freedom be? Do we have to reformulate the premises for a debate on personal freedom after 9/11? What has affirmative action to do with freedom? Is it correct that “flexible capitalism” brutalizes work life, and that employers’ need for flexibility is in opposition to the employees’ need for more freedom? Is the welfare state a threat to individual freedom? Have we got an immigration policy that considers the individual’s right to seek a better life for oneself and one’s closest?

Les mer »

Frihet – Samtalen fortsetter

Les blant andre: Mario Vargas Llosa om globalisering, Christian Beck om frihet og utdanning, Olaf Thommessen om liberal innvandringspolitikk, Henrik Syse om moral og frihet, Lee Bygrave om personvern etter 9/11, Cecilie Willoch om frihet og bioteknologi, Thore K. Karlsen om fleksibilitet og frihet i arbeidslivet. Redaksjon: Maria Ludvigsson og Dag Ekelberg

Bestill boken her »

Åpen Verden – Et forsvar for globaliseringen

Mange mener at globaliseringen fører til større ulikhet og fattigdom, truer velferdsstaten og sysselsettingen, skader miljøet og øker risikoen for internasjonale konflikter. Motstanderne påstår at kulturelt mangfold blir til forflatet amerikanisert monokultur. De påstår at makten overføres fra nasjonalstaten til multinasjonale selskaper.

Bestill boken her »

Norges nye befolkning

Norges folketall stagnerer, befolkningen eldes, innvandrerne strømmer til og byene vokser på bekostning av distriktene. I en ny rapport fra Mandag Morgen analyseres disse utviklingstrekkene.

Les mer »

Min lange reise – Memoarer

Madeleine Albrights memoarer er en livfull skildring av en spennende kvinnes liv. Fra hennes eget privatliv og skilsmisse til verdens-politikkens indre gemakker. Hennes skarpe evne til å analysere og beskrive de toppledere hun møtte, gjerne som eneste kvinne, gjør denne boken meget lesverdig, enten det er Bill Clinton, Kofi Annan, Yassir Arafat eller Slobodan Milosevic hun skriver om.

Les mer »

Open World: Defending Globalization

Globalization is giving us more freedom, increasing the cultural diversity each and every one of us meet, and contributing to increased prosperity for the large majority. Never before have so many people been lifted from poverty as in the age of globalization. The power of the national states is perhaps decreasing, but it’s mainly the citizens and consumers who are empowered, not the multi-national companies.

Les mer »

Til informasjon:

Faktura ettersendes cirka en uke etter at bestillte publikasjon er sendt ut fra sekretariatet.

Les mer »